img
  • KALİTE LTD. ŞTİ.

  • Takip Edin:

RE-ORGANİZASYON (Yeniden Yapılanma) DANIŞMANLIĞIKurumun yeniden yapılanması ile ilgili Türkiye de yanlış fakat yaygın bir anlayış vardır;
Kurum üst yöneticisinin veya yönetiminin değiştirilmesi yeniden yapılandırma olarak kabul edilir. Oysa ki yeniden yapılandırma tamamen farklıdır ve her yeniden yapılandırmaya kadro-ekip-yönetim değişikliğinin eşlik etmesi gerekmez. Hatta, sorunu ve sorunların çözümünü sadece üst yönetim değişikliğinde aramak tehlikeli olabilir.
Kurum içi ilişkiler ile Kurumların çevreleyen dış ortam arasındaki uyumun sağlanması, söz konusu uyumu sürdürebilecek esnek ve kurumsal bir organizasyon yapısı ve politikası oluşturulması için yeniden yapılandırma gerekli olabilir.
Kurumsallaşma amaçlı yeniden yapılandırma çalışmalarının odak noktası organizasyon yapısıdır:
İnsan kaynakları, yönetim, üretim, yatırım, finansman, bütçeleme, dağıtım, pazarlama, satış ve otomasyon yapı ve politikalarının oluşturulmasıdır.
Bu bakımdan, iş süreçlerinin geliştirilmesi ve yeniden tanımlanması, kurum faaliyetlerinin gerektiği gibi izlenip değerlendirilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi, bunları sağlayabilecek yeni veya daha gelişmiş bir organizasyon yapısının oluşturulması için:
İnsan Kaynakları Yönetimi:
İnsan kaynaklarının kurum stratejisine uygun olarak planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi için bir insan kaynakları-beşeri sermaye sistem ve politikası oluşturulması, yapılacak işin gereklerine uygun personel alınması,
Kurum içinde kadro analizi, fonksiyonel analiz, süreç analizi yoluyla kadro, fonksiyon ve süreçlerin birebir eşlenmesi, var olan ile olması gerekenin arasındaki farkın tespit edilerek;
Optimal ve kurumsal bir organizasyon, kadro, fonksiyon, ve süreç yapısı, iş tanımı ve analizleri oluşturulması, Görev, yetki ve sorumlulukların optimal dağılımı, Özlük işlerinin oluşturulması, Seçme ve yerleştirme süreçlerinin belirlenmesi, Ücret yönetiminin belirlenmesi, Departman ve personel bazında iş tanımlamaları ve iş akımlarının oluşturulması, Kariyer yönetiminin oluşturulması, Performans yönetimi kurulması, kurum içi ve grup içi koordinasyon, Personel için kısa temel eğitim ve seminerler, Disiplin kurulunun kurularak faaliyete geçirilmesi,
Finans Yönetimi:
Kurumun mevcut durum ve organizasyon yapısının değerlendirilerek, kuvvetli ve zayıf yönleri ile tehdit ve risklerinin belirlenmesi, Özellikle mali bünyenin analizi ve sürekli olarak izlenmesi, işletme sermayesi gereksiniminin tespiti ve izlenmesi, finansman kaynaklarının değerlendirilmesi, öz kaynak, kredi – borç - alacak politikası, mali risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, finansman politikası oluşturulması,Finansman, pazarlama, satış, muhasebe, personel, üretim, karlılık, risk, borç, kaynak kullanımı, stok, denetim ve kontrol ile iktisadi etkinlik yapılarının ve politikalarının değerlendirilmesi ve kurum ihtiyaçlarına cevap veren yeni kurumsal yapı ve politikaların oluşturulması,
Satınalma ve Operasyon yönetimi
Satınalma ve satış politikalarının gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması, Satış artırıcı faaliyetler kapsamında gerekli alan yönetimi, tanzim teşhir ve kategori yönetimine geçilmesi, Rekabet edilebilir bir bünye oluşturabilmek için firmaya özgü kampanyalar düzenlenmesi, Tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kategori yönetimine geçilerek;
Satınalma şartları, Raf satış fiyat paritelerinin oluşturulması, Mağaza raf yönetiminin planlanması, Performanslarına göre ürünler hakkında gerekli işlemlerin yapılması, Tanzim ve teşhir planlaması yapılarak Teşhirlerin en etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Sipariş sisteminin kurulması/ etkinliğinin artırılması, Kampanyaların ve bütçelerinin belirlenmesi, İnsert ve broşür politikalarının oluşturulması ve sonuç odaklı yönetimi,
Reklam ve Halkla İlişkiler:
Kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması, Müşteri takip sistemi kurularak müşteri davranışlarına göre Satınalma politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması, PR çalışmaları yapılarak hedef kitlenin pozitif şekilde yönlendirilmelerine katkının sağlanması, Sosyal sorumluluk projeleri oluşturularak hayata geçirilmesi, kurumin pazarda, sektörde, imaj ve marka değerinin yükseltilerek bilinirliğinin ve prestijinin artmasının sağlanması, Görsel reklam ve tasarım çalışmaları yapılarak müşteriler tarafından kurum algısı ve imajının yükseltilmesi, Kuruma özgü imaj oluşturularak, hedef kitle ile iletişim sağlanması, Yapılan kurumsal kimlik ve imaj çalışmasının mağaza dışı ve mağaza içi de dâhil olmak üzere her alanda standardize edilerek kullanılması, Kurumsal yayınların kurumin tanıtımında kurumsal kimliğe uygun kullanımının sağlanması, Kurumun web sitesinin oluşturularak Müşteriler ile etkin iletişim sağlanması, Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj içeriklerinin belirlenmesi, İnsert ve broşür çalışmaları müşteri konseptine ve beklentilerine uygun olarak kurumsal kimliğe göre yapılandırılması,
Bilgi teknolojileri ve otomasyon sistemleri
Bilgisayar otomasyon sisteminin büyüme trendine uygun olarak değiştirilmesi ve kurulum sürecinin yönetilmesi, Kurumun bilgisayar alt yapısının gözden geçirilerek verimliliğinin ölçülmesi, Tüm bilgi ve verilerin bilgi teknolojileri sistemi içerisinde yer alması sağlanarak raporlamaların en doğru ve verimli bir şekilde yapılması, Kurum içerisinde daha etkin haberleşme amacıyla gerekli teknolojilerden faydalanılması, Tüm elektronik ürünlerin tek elden en verimli şekilde kullanılması,
Lojistik ve stok yönetimi:
Mevcut yapının incelenmesi ve alternatif çözüm önerileri getirilerek işletmenin tedarik zinciri yönetiminde kullandığı teknoloji, personel ve yöntemlerle ilgili detaylı çözüm önerilerinin sunularak hayata geçirilmesi, Etkin stok yönetimi yapabilmek için taleplere hızlı cevap verebilecek bir yapının oluşturulması, Rut ve sevkiyat programları anlayışına göre yönetiminin hayata geçirilmesi, Sabit maliyetlerin değişken maliyetler şekline dönüştürülmesi, Satış hacmine, mevsimsel değişkenlere, rekabet koşullarına göre stok oranlarının belirlenmesi, Mevcut envanter göz önüne alınarak stok tutmanın maliyeti ve firmanın finansman imkânlarının etkin ve verimli yönetimi, Depolama imkânlarının gözden geçirilerek iyileştirilmesi, Etkin stok yönetimi uygulanarak mağazalarda yok satmanın ve aşırı stok tutarak gereksiz maliyet ve giderlerin önüne geçilmesi, Standart sipariş sisteminin oluşturulması, Mevcut teknoloji gözden geçirilerek gerekli yatırımların yapılması, Kırmızı et, unlu mamuller ve paketleme bölümlerinin verimli bir şekilde yönetilebilmelerinin sağlanması, süreçlerinin yapılandırılması,